در حال بارگزاری ...
خبرخوان

بلاگ

نیروگاه چیست؟
0 نیروگاه چیست؟
در فرایند تولید برق در تمامی انواع نیروگاه ها، آب جزء جدایی ناپذیر و پر مصرف در فرایند است. به همین جهت کنترل ویژگی های آب در تمامی بخش های این فرایند از اهمیت بالایی برخوردار است. پایش بسیاری از پارامترها در فرایند نیروگاهی و در مناطق مختلف حیاتی و الزامی است. هدایت الکتریکی، pH، اکسیژن محلول، TOC و سختی از جمله این پارامترها به شمار می رود. با توجه به تفاوت در فرایند تولید برق در نیروگاه های مختلف، پارامترهای پر اهمیت در پایش آب متفاوت خواهند بود.
0 Stir-bar sorptive extraction coupled with ion mobility spectrometry for the analysis of diazinon in apple and water samples
دانلود مقاله

طراحی و ساخت دستگاه های آزمایشگاهی از جمله اسپکترومتر تحرک یونی

نام مقاله :

عنوان مقاله : Stir-bar sorptive extraction coupled with ion mobility spectrometry for the analysis of diazinon in apple and water samples

چکیده مقاله: :

نویسندگان مقاله : M.R. Rezayat, M.T. jafari, M. Mosadegh

نام مجله : Iranian Seminar of Analytical Chemistry

سال انتشار : 2016

Issue :

Vol :

DOI :

URL :

0 Synthesis of New Prodrugs Based on -CD as the Natural Compounds Containing -lactam Antibiotics
دانلود مقاله

اصلاح شیمیائی β- سیکلودکسترین باPEG و بررسی امکان کاربرد آنها به عنوان نانو حامل های داروئی

نام مقاله : full paper

عنوان مقاله : Synthesis of New Prodrugs Based on -CD as the Natural Compounds Containing -lactam Antibiotics

چکیده مقاله: :

نویسندگان مقاله : Hassan Namazi and Asghar Kanani

نام مجله : Journal of BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS

سال انتشار : 2007

Issue : January 2007

Vol : Vol. 22

DOI : 10.1177/088391150707

URL :

0 Determination of genotoxic effects of methidathion alkaline hydrolysis in human lymphocytes using the micronucleus assay and square-wave voltammetry
دانلود مقاله

تشخیص اثرات ژئوتاکسیک متیداتیون هیدرولیز آلکالین در لنفوسیت انسانی با استفاده از معیار میکرونی و ولتامتری موج مربعی

نام مقاله : Bioelectrochemistry

عنوان مقاله : Determination of genotoxic effects of methidathion alkaline hydrolysis in human lymphocytes using the micronucleus assay and square-wave voltammetry

چکیده مقاله: : The interaction of pesticides with environmental factors, such as pH, may result in alterations of their physicochemical properties and should be taken into consideration in regard to their classification. This study investigates the genotoxicity of methidathion and its alkaline hydrolysis by-products in cultured human lymphocytes, using the square-wave voltammetry (square wave-adsorptive cathodic stripping voltammetry (SW-AdCSV) technique) and the cytokinesis block micronucleus assay (CBMN assay). According to the SW-AdCSV data the alkaline hydrolysis of methidathion results in two new molecules, one non-electro-active and a second electro-active which is more genotoxic than methidathion itself in cultured human lymphocytes, inducing higher micronuclei frequencies. The present study confirms the SW-AdCSV technique as a voltammetric method which can successfully simulates the electrodynamics of the cellular membrane.

نویسندگان مقاله : Polychronis D. Stivaktakis, Evangelos Giannakopoulos, , , Dimitris Vlastos, Demetrios P. Matthopoulos

نام مجله : Elsevier

سال انتشار : 2017

Issue :

Vol : Volume 113, February 2017, Pages 9–14

DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2016.08.004

URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567539416301074

0 Effect of pre-acclimation of granular activated carbon on microbial electrolysis cell startup and performance
دانلود مقاله

اثر پیش سازگاری ذرات گسسته کربن فعال در عملکرد و راه اندازی سلهای الکترولیز میکروبی

نام مقاله : Bio electrochemistry

عنوان مقاله : Effect of pre-acclimation of granular activated carbon on microbial electrolysis cell startup and performance

چکیده مقاله: : Microbial electrolysis cells (MECs) can generate methane by fixing carbon dioxide without using expensive catalysts, but the impact of acclimation procedures on subsequent performance has not been investigated. Granular activated carbon (GAC) was used to pre-enrich electrotrophic methanogenic communities, as GAC has been shown to stimulate direct transfer of electrons between different microbial species. MEC startup times using pre-acclimated GAC were improved compared to controls (without pre-acclimation or without GAC), and after three fed batch cycles methane generation rates were similar (P > 0.4) for GAC acclimated to hydrogen (22 ± 9.3 nmol cm− 3 d− 1), methanol (25 ± 9.7 nmol cm− 3 d− 1), and a volatile fatty acid (VFA) mix (22 ± 11 nmol cm− 3 d− 1). However, MECs started with GAC but no pre-acclimation had lower methane generation rates (13 ± 4.1 nmol cm− 3 d− 1), and MECs without GAC had the lowest rates (0.7 ± 0.8 nmol cm− 3 d− 1 after cycle 2). Microbes previously found in methanogenic MECs, or previously shown to be capable of exocellular electron transfer, were enriched on the GAC. Pre-acclimation using GAC is therefore a simple approach to enrich electroactive communities, improve methane generation rates, and decrease startup times in MECs.

نویسندگان مقاله : Nicole LaBargea, Yasemin Dilsad Yilmazela, Pei-Ying Hongb, Bruce E. Logan

نام مجله : Elsevier

سال انتشار : 2017

Issue : 2016

Vol : Volume 113, February 2017, Pages 20–25

DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2016.08.003

URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567539416301062

0 بررسی آزمایشگاهی فرایند پوشش‌دهی پودر سدیم پرکربنات با محلول سدیم سیلیکات در بستر سیال
دانلود مقاله

بررسی آزمایشگاهی فرایند پوشش‌دهی پودر سدیم پرکربنات با محلول سدیم سیلیکات در بستر سیال

نام مقاله : نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران

عنوان مقاله : بررسی آزمایشگاهی فرایند پوشش‌دهی پودر سدیم پرکربنات با محلول سدیم سیلیکات در بستر سیال

چکیده مقاله: : در این مقاله سامانه پوشش ­دهی ذره­ها در بستر سیال، مطالعه شده است. سامانه بستر سیال مورد مطالعه، شامل دو مرحله، پوشش و خشک شدن در بستر است، و برای پوشش دهی ذره ­های سدیم پرکربنات از سدیم سیلیکات ، استفاده شده است. این سامانه از نوع ناپیوسته و نوع پوشش دهی پاشش از بالا است. برای کاهش تعداد آزمایش ها و بررسی بهتر نتیجه­ ها، طرح آزمایش به روش پاسخ سطح (RSM) انجام شد و از نرم افزار Minitab نسخه 15 استفاده شد. در آزمایش ها، الگوی شناوری ذره­ها و جریان هوا و مایع، مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه ­های آزمایش نشان داد، که مقدار پوشش متناسب با شدت جریان مایع بوده و نسبت وارون با شدت جریان هوا دارد.معادله تجربی جرم پوشش روی ذره، بر حسب متغیرهای شدت جریان هوای سیال ساز، شدت جریان مایع، شدت جریان هوای افشان کننده و نیز جدول­ها و نمودارهای غربالیRSM برای بهینه سازی فرایند و بررسی عملکرد سامانه، به ­دست آمد. نتیجه ­هایی مانند ارتفاع شناورسازی ذره­ها با زمان، محاسبه جرم پوشش با شدت جریان­های گوناگون هوا و مایع، نمودارها و نمودارهای غربالی برای تأثیر متغیرهای شدت جریان هوای شناورسازی، شدت جریان هوای افشان کننده و شدت جریان مایع، برای بهترین حالت در پوشش دهی ذره­ها، به دست آمده و مورد بررسی قرار گرفت.

نویسندگان مقاله : مهدی ارجمند، سید حسن الحسینی، سید هادی سیدین

نام مجله : نشریه شیمی

سال انتشار : 1393

Issue : 1393

Vol : مقاله 5، دوره 32، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-5

DOI : http://www.nsmsi.ir/article_5554.html

URL : http://www.nsmsi.ir/article_5554.html

0 اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید
دانلود مقاله

اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید

نام مقاله : نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

عنوان مقاله : اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید

چکیده مقاله: : واکنش اپوکسیداسیون درجای روغن سویا برای اولین بار توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید، از مواد اولیه استیک اسید، هیدروژن پراکسید و در بازه دمایی°C 75-30 صورت گرفت. با تغییر نسبت مولی روغن سویا، استیک اسید و هیدروژن پراکسید، و نیز دمای واکنش و درصد کاتالیست شرایط بهینه برای دستیابی به بیشترین درصد گروه اپوکسی در فراورده روغن سویای اپوکسید شده به ­دست آمد. بیشترین مقدار درصد اپوکسی در فراورده حدود 6% بود که در شرایط بهینه واکنش شامل نسبت مولی روغن سویا، استیک اسید و هیدروژن پراکسید، 5:1/1:0/1 در دمای °C60 در حضور 5% کاتالیست به ­دست آمد. همچنین کاتالیست ناهمگن به­ کار رفته برای اپوکسیداسیون روغن سویا در مقایسه با سایر کاتالیست­ های ناهمگن مایع از سادگی کاربرد برخوردار بوده و دارای برتری­ های گوناگونی شامل ارزانی، فعالیت شیمیایی زیاد، بی خطر بودن، سادگی در کاربرد، و سازگاری با محیط زیست می باشد. افزون بر آن به­ سادگی از مخلوط واکنش جدا شده و قابل بازیابی و کاربرد دوباره است.

نویسندگان مقاله : احمد نعلبندی، علی اصغر خلیلی

نام مجله : نشریه علمی پژهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران

سال انتشار : 1393

Issue : 1393

Vol : مقاله 3، دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 19-29

DOI : http://www.nsmsi.ir/article_13356.html

URL : http://www.nsmsi.ir/article_13356.html

0 بررسی برهم کنش گاز خردل بر روی نانولوله های آلومینیوم ـ نیترید زیگزاگ (4،0)، (5،0) و (6،0)
دانلود مقاله

بررسی برهم کنش گاز خردل بر روی نانولوله های آلومینیوم ـ نیترید زیگزاگ (4،0)، (5،0) و (6،0)

نام مقاله : نشریه علمی-پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران

عنوان مقاله : بررسی برهم کنش گاز خردل بر روی نانولوله های آلومینیوم ـ نیترید زیگزاگ (4،0)، (5،0) و (6،0)

چکیده مقاله: : برای یافتن حسگرهای حساس مناسب برای مولکول خردل (MU) که یکی از عوامل تاول­زا می ­باشد، در این پژوهش رفتار جذب مولکول خردل بر روی سطح خارجی نانولوله­ های آلومینیوم ـ نیترید زیگزاگ (4،0)، (5،0) و (6،0) با استفاده از روش نظریه­ ی تابعی دانسیته(DFT) مورد مطالعه قرار گرفت. بهینه­ سازی ساختاری در سطح نظری**311-6/LYP3B اجرا شد. فاصله ­های تعادلی، انرژی جذب، گشتاور دوقطبی، انرژی بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده (HOMO) و پایین ­ترین اوربیتال مولکولی اشباع نشده (LUMO) برای فرایند جذب مولکول خردل بر روی نانولوله ­های آلومینیوم ـ نیترید زیگزاگ محاسبه شد. نتیجه­ ها نشان داد که انرژی­ های جذب به قطر نانولوله وجهت­ گیری گاز خردل بر روی سطخ خارجی نانولوله­ ها بستگی دارد. انرژی­ های جذب و فاصله­ ی تعادلی نشان می دهند که پیکربندی S40 (اتم گوگرد) از مولکول خردل بالای اتم آلومینیوم نانولوله­ی آلومینیوم ـ نیترید (4،0) واقع شده است مناسب­ تر است. مقدارهای کاملاً کوچک انتقال الکترون (ΔN) و تأثیر اندک جذب مولکول خردل در نزدیکی تراز فرمی در نمودار دانسیته­ ی حالت نانولوله­ ی آلومینیوم ـ نیترید (4،0) نشان ­دهنده مقدار انتقال الکترون ناچیز بین مولکول خردل و نانولوله ­های آلومینیوم ـ نیترید می­ باشد

نویسندگان مقاله : محدثه بلبل امیری، ستار ارشدی، زهرا عزیزی

نام مجله : نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

سال انتشار : 1393

Issue : 1393

Vol : مقاله 4، دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 31-41

DOI : http://www.nsmsi.ir/article_13357.html

URL : http://www.nsmsi.ir/article_13357.html

0 بررسی تأثیر پارامتر pH بر فرایند تهیه کاتالیست CoMo/Alumina برپایه گاما آلومینای اکسترود از بوهمیت تهیه شده به روش رسوب گذاری
دانلود مقاله

بررسی تأثیر پارامتر pH بر فرایند تهیه کاتالیست CoMo/Alumina برپایه گاما آلومینای اکسترود از بوهمیت تهیه شده به روش رسوب گذاری

نام مقاله : نشریه علمی- پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

عنوان مقاله : بررسی تأثیر پارامتر pH بر فرایند تهیه کاتالیست CoMo/Alumina برپایه گاما آلومینای اکسترود از بوهمیت تهیه شده به روش رسوب گذاری

چکیده مقاله: : در این پژوهش پودر آلومینا به روش رسوب گذاری تهیه شد. ژل بوهمیت از هیدرولیز آلومینیوم نیترات در pH گستره 9-8 و دمای 90 درجه سلسیوس تهیه شد و ژل به دست آمده پس از خشک شدن در دمای 110 درجه سلسیوس اکسترود شد. اکسترودهای تهیه شده در آون خشک شده و سپس در کوره با دمای 600 درجه سلسیوس تکلیس شد.نمونه های گاما آلومینای اکسترود به دست آمده دارای سطح BET بالای m2/g 200 و متوسط اندازه حفره های nm 63 /11-6 /6 بودند. از گاماآلومینای اکسترود تهیه شده به عنوان پایه کاتالیست استفاده شد و به روش تلقیح تر ابتدا ترکیب مولیبدن و سپس ترکیب کبالت روی آن نشانده شد. میزان فلزات مؤثر نشانده شده به وسیله XRF اندازه گیری شد. برای آزمودن میزان قدرت کاهش (احیای) کاتالیست، آزمون TPR روی بهترین نمونه انجام شد.

نویسندگان مقاله : زهرا شهیدیان، آزاده پاپن

نام مجله : نشریه شیمی و مهندسی شیمی

سال انتشار : 1393

Issue : 1393

Vol : مقاله 6، دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 53-60

DOI : http://www.nsmsi.ir/article_13359.html

URL : http://www.nsmsi.ir/article_13359.html

0 اندازه‌گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله‌های کربنی عمودی
دانلود مقاله

اندازه‌گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله‌های کربنی عمودی

نام مقاله : نشریه علمی و پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران

عنوان مقاله : اندازه‌گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله‌های کربنی عمودی

چکیده مقاله: : حسگر زیستی حساس گلوتامات با استفاده از گلوتامات دهیدروژناز/ نانولوله­های کربنی عمودی ساخته شد. نانولوله­ های کربنی بر روی ویفر سیلیکن با استفاده از روش نشست بخار در پلاسما رشد داده شد. گلوتامات دهیدروژناز به روش کووالانسی روی نوک نانولوله­ ها تثبیت شد. کارایی حسگر زیستی با استفاده از روش­های ولتامتری چرخه­ای و ولتامتری پالسی تفاضلی بررسی شد. منحنی واسنجی در بازه ­ی وسیع 1/0-500 میکرومولار رسم شد. حسگر زیستی بدون استفاده از واسطه حد تشخیص 57 نانومولار دارد و حساسیت آن در بازه­ی 1/0- 20 میکرومولار، 2mAm/Mcm 976/0 و در بازه ­ی 20-300 میکرومولار، mAm/Mcm 182/0 است. اثر بقیه مواد زیستی بر روی رفتار ولتامتر حسگر زیستی و همچنین پایداری پاسخ­ها بررسی شد. نتیجه­ ها نشان داد که این حسگر زیستی حتی بدون استفاده از واسطه با حساسیت بالا می­ تواند گلوتامات را اندازه گیری کند.

نویسندگان مقاله : اعظم قلیزاده، سعید شاهرخیان ، اعظم ایرجی زاد، شمس الدین مهاجرزاد، منوچهر وثوقی

نام مجله : نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

سال انتشار : 1393

Issue : 1393

Vol : مقاله 3، دوره 32، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-36

DOI : http://www.nsmsi.ir/article_5550.html

URL : http://www.nsmsi.ir/article_5550.html

خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
تماس
دسته بندی ها
مواد شیمیایی
آرایشی,بهداشتی وسلامت
خاک، کود و آفت کش
ابزار و تجهیزات صنعتی
رنگ، رزین و ساختمان
تجهیزات آزمایشگاهی